Categories
Log in
There’s more to see...
Sign up to see the rest of what’s here!

CreativeMOVE

Creativity, Art & Design Can Change the World ~ www.creativemove.com | Twitter: @CreativeMOVE | Facebook: www.facebook.com/CreativeMOVE

การตลาดสุดมูฟ! เปลี่ยนโปรโมชั่น ณ จุดขาย เป็นจุดแจกรอยยิ้ม

'BedZED' ชุมชนสีเขียวต้นแบบ เพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนแท้จริง

เปลี่ยนตู้โทรศัพท์ถูกเมิน ให้กลายเป็นตู้บริจาคผ่านการโทรทุกสตางค์

'TimeSpend' เปลี่ยนเวลาเล่นเฟสบุ๊คเป็นเงินบริจาคให้บ้านเด็กกำพร้า

สนุก เอาอยู่ ‘Digital Ice Cubes’ น้ำแข็งก้อน เตือนก่อนเมาพับ

สนุก เอาอยู่ ‘Digital Ice Cubes’ น้ำแข็งก้อน เตือนก่อนเมาพับ

'Qriousity Code' ไอเดีย เทคโนโลยี = เครื่องมือช่วยตามหาเด็กหาย

'Softwalks' เปลี่ยนนั่งร้านในนิวยอร์กให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์

ทุกเศษสตางค์ที่บริจาค คือแสงสว่างในชีวิตที่มืดหม่นของผู้ด้อยโอกาส

'คนใจบ้าน' กลุ่มสถาปนิกชุมชนกับการฟื้นฟูเมืองแบบยั่งยืน