Kim Douglas Patterson

Kim Douglas Patterson

Cypress, Texas....suburb of Houston