Takahiro Yasuda
Takahiro Yasuda
Takahiro Yasuda

Takahiro Yasuda

Architecture @ Shinshu −Tokyo − Kanagawa