Vishal K Bharadwaj

Vishal K Bharadwaj

Dubai, UAE / Graphic Designer. Illustrator. Writer. Bad influence.