เพลงชาติไทย เพลง ชาติไทย
เพลงชาติไทย เพลง ชาติไทย
เพลงชาติไทย เพลง ชาติไทย

เพลงชาติไทย เพลง ชาติไทย

การร้องเพลงชาติไทยช่วยทำให้คนเสีย ลด ละ เลิก การคอรัปชั่น ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติ การร้องเพลงชาติช่วยให้คนที่คิดร้ายต่อประเทศ หันมาสำนักแผ่นดินแม่ของไทย