Buddy's Farm Fresh Fruit

Buddy's Farm Fresh Fruit

Fresno, CA / Buddy's Farm Fresh Fruit from Trinity Fruit Sales - Fresh kiwifruit, mandarins, peaches, plums, nectarines, lemons, cara caras, navel oranges, apple pears+!
Buddy's Farm Fresh Fruit