. ما کاشفان کوچه بن بستیم حرف های خسته ای داریم... این بار پیامبری بفرست که تنها گوش کند... #گروس_عبدالملکیان #زمین_وآسمان_کج

. ما کاشفان کوچه بن بستیم حرف های خسته ای داریم... این بار پیامبری بفرست که تنها گوش کند... #گروس_عبدالملکیان #زمین_وآسمان_کج

Pinterest
Search