There’s more to see...
Come take a look at what else is here!

Around 50


Around 50

  • 18 Pins

noriko maeda

hitomi kuroki

hitomi kuroki

narumi yasuda

tamiyo kusakari

tamiyo kusakari

eriko jinnai

chikako kaku

maho toyota

miki maya

yuki amami

kyoko koizumi

reiko takashima

nagisa katahira

chiduru azuma

hitomi kuroki

chieko kuroda

Matsuda Seiko, 80's top idol