Christopher Samuel

Christopher Samuel

Christopher Samuel
More ideas from Christopher
நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயங்கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ( 1 கொரி 15:57)

நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயங்கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ( 1 கொரி 15:57)

John the quote I opened the bible on in the chapel after Dad's remembrance service at the Hospice. I had pruned Dad's grapevine and was worried I had done it wrong. Reading this made me feel a lot happier!