Dae Jong Chung

Dae Jong Chung

www.kkangtong.co.kr
SEOUL , KOREA / metal creative designer
Dae Jong Chung
More ideas from Dae Jong
Clôtures : Clôtures espaces verts - Bambu METALCO Pinned to Garden Design - Walls, Fences & Screens by Darin Bradbury.

Inspiration de palissade Escaliers Potier Clôtures : Clôtures espaces verts - Bambu METALCO Pinned to Garden Design - Walls, Fences & Screens by Darin Bradbury.

Stalen buitenkozijn Perfect View / MHB. #Dekru #iron #framed #doors #taatsdeuren #stalen deuren #pivot #deuren #casas #homes #vidrio #glass #vidro #puertas #doors #portas #stalen #black doors #internal #glass #steel #Stålglaspartier 인테리어의 핫 아이템 폴딩도어 ~ > 인테리어 이야기 | 웰컴아이 - 세상의 모든 견적 다 모여라~

Stalen buitenkozijn Perfect View / MHB. #Dekru #iron #framed #doors #taatsdeuren #stalen deuren #pivot #deuren #casas #homes #vidrio #glass #vidro #puertas #doors #portas #stalen #black doors #internal #glass #steel #Stålglaspartier 인테리어의 핫 아이템 폴딩도어 ~ > 인테리어 이야기 | 웰컴아이 - 세상의 모든 견적 다 모여라~

Afbeeldingsresultaat voor witte stalen buitendeuren

The devil is in the detail. Inspiratie beeld stalen deur authentiek met stop verf. Interesse in stalen…

세계적인 명소를 종이 오리기를 이용해 기발한 상상력으로 재해석한 리치 맥코어의 작품이 SNS에서 화제가 되고 있다. 맥코어는 몇 달 전부터 자신의 인스타그램(@paperboyo)에 이러한 사진을 올리기 시작했다. 맥코어는 세계적 명소를 여행하며 자신의 잠재의식과 대상이 주는 영감에 따라 자연스레 이런 작품을 만들게 됐다며 "처음 몇 장 종이를 오려보면 내 뇌가 빠르게 작동해 건축물과 장소에 대한 아이디어를 찾게 됩니다. 이건 꽤 괜찮은 정신수양입니다"고 말했다. [사진 중앙포토]

Rich McCor, aged has turned the London Eye into a bicycle and Big Ben into a watch - all thanks to intricately designed, hand-crafted paper cut outs.