Prabhaswara Jana

Prabhaswara Jana

hanya manusia yang tidak tau nama "love"
Prabhaswara Jana