سامانه ثبت نام رویداد و فروش بلیت
سامانه ثبت نام رویداد و فروش بلیت
سامانه ثبت نام رویداد و فروش بلیت

سامانه ثبت نام رویداد و فروش بلیت

هدف ایونت سنتر تسهیل فرآیند ثبت نام رویداد می باشد و یک بستر آنلاین است که به افراد کمک می کند تا بتوانند رویداد خود را برنامه ریزی و مدیریت کنند.

More ideas from سامانه ثبت نام رویداد و فروش بلیت

Event,Web Site, Website, Internet Site, Site

Event,Web Site, Website, Internet Site, Site

Event,Web Site, Website, Internet Site, Site