Rajesh Gandla

Rajesh Gandla

Legends don't need to tell abt themselves.... ;)
Rajesh Gandla
More ideas from Rajesh
Mahapurana-	 Brahma Brahmanda Brahma Vaivarta Markendeya Bhavishya Vamana Vishnu Bhagavata Naradiya Garuda Padma Varaha Vayu Linga Skanda Agni Matsya Kurma Shiva Upapurana- Brihaddharma Devi-Bhagavata Ganesha Kalki Kalika Kapila Mudgala Narasimha Samba Saura Shivarahasya Vishnudharmottara

Mahapurana- Brahma Brahmanda Brahma Vaivarta Markendeya Bhavishya Vamana Vishnu Bhagavata Naradiya Garuda Padma Varaha Vayu Linga Skanda Agni Matsya Kurma Shiva Upapurana- Brihaddharma Devi-Bhagavata Ganesha Kalki Kalika Kapila Mudgala Narasimha Samba Saura Shivarahasya Vishnudharmottara

Narasimha  https://www.facebook.com/devaayathana.salagrama/photos/a.669576069726842.1073741828.667248133292969/995384177146028

Narasimha https://www.facebook.com/devaayathana.salagrama/photos/a.669576069726842.1073741828.667248133292969/995384177146028