Oánh Trần

Oánh Trần

ryodanang.blogspot.com
Có tư tưởng cốt lõi không đến nỗi tệ, đang dần muốn hoàn thiện bản thân. Về cách ứng sử cũng như suy nghĩ. Có những ước mơ lớn đối với bản thân.
Oánh Trần