اگــر تو یارک من باشی من به دنیا غمی ندارم  اگر تو مهمان من باشی من بدنیا همــه را دارم  اگر یک شب تــو آیی به برم همه گلها بسرت مــی پاشم اگر تو یاد نمایی از من از خوشی تا به سحــر می گویم  که تو دلــدار منی کــه تو جــانان منی کــه تو غمخواری منــی دوستت دارم  اگر یک شب مهربان شوی از روی لطف بگیری خبرم اگـــر از ناز برویم خندی بکشم دردی را بچشم ســــرم  که تو دلــدار منی که تو جانان منـــی کــــه تو غمخــوار منی دوستت دارم

See a rich collection of stock images, vectors, or photos for "snake makeup" you can buy on Shutterstock.

Eye art

This would be such a fun one day painting assignment! Eye Dare You - Adult Facepainting - Gallery 1

Pinterest
Search