Seyedreza Madahzadeh
Seyedreza Madahzadeh
Seyedreza Madahzadeh

Seyedreza Madahzadeh

مدیرسازمان نگرش٬ دارای ۱۳مدرک رسمی درزمینه های مختلف تحصیلی تا مقطع دکتری٬مدیریت٬‌ بازاریابی٬فنون مذاکره٬رانندگی٬رزمی٬درمانی٬کامپیوتر٬آرایشی وبهداشتی وغیره٬