More ideas from mamo
着物

Japanese Yukata, Japanese Geisha, Kimono Fabric, Yukata Kimono, Kimono Fashion, Japanese Beauty, Asian Beauty, Japan Fashion, Kimono Style, Japanese Kimono, Traditional Dresses, Geishas

Royal Train for the Japanese Imperial Family|お召列車

Royal Train for the Japanese Imperial Family|お召列車. I can almost hear "Miya sama, miya sama.