Mimi Strandberg

Mimi Strandberg

North Carolina / Mom of 4 wonderful kids that has suppressed her own DIY, thrifting, artsy side for many years.
Mimi Strandberg