"Nagaya-mon" gate from Fuse, Osaka

"Nagaya-mon" gate from Fuse, Osaka

Rural Kabuki stage from Shodoshima Island, Kagawa

Rural Kabuki stage from Shodoshima Island, Kagawa

Front of the farm house from Shiiba, Miyazaki

Front of the farm house from Shiiba, Miyazaki

Farm house from Yamato-Totsukawa village, Nara

Farm house from Yamato-Totsukawa village, Nara

"Sado" house from North Kawachi, Osaka

"Sado" house from North Kawachi, Osaka

Farm house from Settsu-Nose, Osaka

Farm house from Settsu-Nose, Osaka

In the "Gassho" style farm house

In the "Gassho" style farm house

Pinterest
Search