Nazanin Kargosha
Nazanin Kargosha
Nazanin Kargosha

Nazanin Kargosha

من ساده لوح نیستم ساده ام،فقط سکوت می کنم. من دست ها و سنگ های ِ پنهان در استین ِ ادم ها را بسیار دیده ام. حواس ام هست! من دشنام ها خورده، اما هرگز مزاحم ِ یکی