More ideas from aysu
Cậu không thể cứ mãi là cậu của năm ấy, tôi cũng không thể mãi là tôi của khi ấy. Chúng ta không thay đổi, chỉ là tất cả đều phải trưởng thành. Chúng ta không phải trở nên khác biệt, mà đây chính là sự chính chắn mà thời gian ban tặng cho tất cả mọi người. Chỉ là chúng ta của hiện tại lại nhớ về chúng ta của khi ấy, hoài niệm đến đau lòng….

Cậu không thể cứ mãi là cậu của năm ấy, tôi cũng không thể mãi là tôi của khi ấy. Chúng ta không thay đổi, chỉ là tất cả đều phải trưởng thành. Chúng ta không phải trở nên khác biệt, mà đây chính là sự chính chắn mà thời gian ban tặng cho tất cả mọi người. Chỉ là chúng ta của hiện tại lại nhớ về chúng ta của khi ấy, hoài niệm đến đau lòng….

Hello autumn

Maori Sakai is a freelance illustrator and artist from Japan. Creates light and warm illustrations. Many of her animations make a perfect moving greeting card for our loved ones. via Maori Sakai Via Ignant

We hope works on Grafolio will function beyond that of a simple portfolio and garner respect as a culture which can be enjoyed by everyone.

We hope works on Grafolio will function beyond that of a simple portfolio and garner respect as a culture which can be enjoyed by everyone.

왠지 모를 설레임이 가벼운 열병처럼 번지던 시절... 사춘기 소녀들에겐 저마다의 열정의 대상, "교회오빠"들이 있었습니다. 교회오빠는...부드럽고 신사적인 인상에 안경을 썼고, 기타연주에 능하며 노래를 곧잘 불렀지요.. 모든 이들에게 친절해서, 크리스마스 이브 행사 연습 후에는 어린 소녀들을 집까지 바래다주기도 했습니다. 나에게만 주어지는 친절이 아닌 줄은 알지만 교회오빠가 나를 집까지 바래다주던 길...얼마나 가슴이 두근두근거렸었는지...... 집으로 가는 길이 이대로 쭈욱 계속되었으면..하고 바라던 일들일 생각납니다. 그 시절....어느 잘생긴 배우들보다 더 멋져 보였고 누구보다 더 소녀들의 마음을 설레게 하던 교회오빠들.... 지금은 어디서 무얼 하고 있을까요?....

왠지 모를 설레임이 가벼운 열병처럼 번지던 시절... 사춘기 소녀들에겐 저마다의 열정의 대상, "교회오빠"들이 있었습니다. 교회오빠는...부드럽고 신사적인 인상에 안경을 썼고, 기타연주에 능하며 노래를 곧잘 불렀지요.. 모든 이들에게 친절해서, 크리스마스 이브 행사 연습 후에는 어린 소녀들을 집까지 바래다주기도 했습니다. 나에게만 주어지는 친절이 아닌 줄은 알지만 교회오빠가 나를 집까지 바래다주던 길...얼마나 가슴이 두근두근거렸었는지...... 집으로 가는 길이 이대로 쭈욱 계속되었으면..하고 바라던 일들일 생각납니다. 그 시절....어느 잘생긴 배우들보다 더 멋져 보였고 누구보다 더 소녀들의 마음을 설레게 하던 교회오빠들.... 지금은 어디서 무얼 하고 있을까요?....

마당에 수북히 떨어진 낙엽을 쓸어 한데 모으는 것은 내 일이었습니다. 낙엽을 쓸다가...바스락바스락 밟아보기도 하고 머리 위로 힘껏 뿌려 낙엽 눈을 맞기도 하고... 내가 해야 할 일이었지만, 참 좋아하는 놀이이기도 했습니다.

마당에 수북히 떨어진 낙엽을 쓸어 한데 모으는 것은 내 일이었습니다. 낙엽을 쓸다가...바스락바스락 밟아보기도 하고 머리 위로 힘껏 뿌려 낙엽 눈을 맞기도 하고... 내가 해야 할 일이었지만, 참 좋아하는 놀이이기도 했습니다.

Plaster cast human body fragments drawing: nose, eye, mouth, ear,

Plaster cast human body fragments drawing: nose, eye, mouth, ear,