Typography.


Typography.

  • 6 Pins

Ở Vietnam mình ai đọc Kính Vạn Hoa thì chắc sẽ biết câu này của Qúi ròm: "Từ từ ngồi xuống, uống miếng nước ăn miếng bánh rồi chúng ta nói chuyện." hehe

Pinned from
Uploaded by user

She's there - He's here!

Pinned from
Uploaded by user

Quá nhiều cái tôi sẽ giết chết bạn! ~ Đáng suy ngẫm lắm!

Pinned from
ffffound.com

Bạn chỉ được sống một lần, hên lắm thì hai lần. Thần chết từ chối thì không tính! :D

Pinned from
mindbodygreen.com

Câu "thần chú" của tui :D

Pinned from
ffffound.com

Đứa nào đang cố dìm bạn xuống thì có nghĩa là bạn đang ở trên nó ....không việt gì phải sợ!

Pinned from
eighteen25.blogspot.com