Pinterest • The world’s catalog of ideas

lesbians, vintage, drag king, women's history, belle epoque, erotica, love, woman, women, girls, photography, feminism, gay rights movement pride, LGBT, equality, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950

Vintage Lesbian Couples. i kind of really love this picture #VelvetSeduction @VSToysAndTreats Toys and Treats for Women Who Love Women

lesbians, vintage, drag king, women's history, belle epoque, erotica, love, woman, women, girls, photography, feminism, gay rights movement pride, LGBT, equality, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950

The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

i long to know their names but there is no info on the back of the photo. #VelvetSeduction @VSToysAndTreats Toys and Treats for Women Who Love Women

lesbians, vintage, drag king, women's history, belle epoque, burlesque, erotica, love, woman, women, girls, photography, feminism, gay rights movement pride, LGBT, equality, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950