Discover and save creative ideas

  More to explore:

  Html

  People also love

  lygia pape

  Lygia Pape

  Lygia Pape

  drawing, 1959. lygia pape.

  Art from Lygia Pape using gold string

  Untitled, Lygia Pape, 1958

  Lygia Pape / Rizoma Arquitetura

  Lygia Pape – Magnetized Space | Abitare En

  Lygia Pape -Teias 2000

  crematorie: Lygia Pape - Divisor.

  lygia pape – ttéia 1c, 2002, metal threads and light.

  Lygia Pape Untitled (from the series Weaving), 1959

  lygia pape livro do tempo - Pesquisa Google

  Lygia Pape | Ttéia 1, B (prata-lunar), 2000/12

  White and Black Sculpture by Lygia Pape, 1965

  Lygia Pape, Divisor, Rio de Janeiro, 1968

  Lygia Clark

  lygia clark

  lygia pape