Explore these ideas and more!

N.Y. (Self-portrait)

Yoshitomo Nara, 2002

Yoshitomo Nara. Become to Thinker. 2002

Yoshitomo Nara. Spockie. 2002

yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

yoshitomo nara

Yoshitomo Nara

Yoshitomo Nara

Yoshitomo Nara

Yoshitomo Nara

Yoshitomo Nara

Yoshitomo Nara

Yoshitomo Nara

Yoshitomo Nara

Yoshitomo Nara

Stay Good, 2002 Yoshitomo Nara

YOSHITOMO NARA, Y.N. (Self-Portrait), 2002, etching and aquatint

Yoshitomo Nara

Yoshitomo Nara

Yoshitomo Nara