Pinterest • The world’s catalog of ideas

Photographic Portraiture by Mike Disfarmer née Mike Meyers a local photographer in Heber Springs, Arkansas. His 'penny portraits' are a record of small town Americans.

The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Original CDV Photo of Siamese Twins ~~ Josefa and Rosa Blazek ~Bohemian Twins