Pinterest • The world’s catalog of ideas

The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Victorias’s Secret show

Paris by night, Plaza Athénée, http://www.ohhcouture.com/2016/12/victoriass-secret-show-paris/ #ohhcouture #LeonieHanne