Corset of cotton eyelet over orange ribbons American, 1914, KSUM 1983.3.52.  For more about this corset, check out the post about it that our Curatorial Assistant, Joanne Arnett, wrote on her blog: http://goo.gl/8waK1x

Corset of cotton eyelet over orange ribbons American, 1914, KSUM 1983.3.52. For more about this corset, check out the post about it that our Curatorial Assistant, Joanne Arnett, wrote on her blog: http://goo.gl/8waK1x

Corset: 1914, ribbon, lace, cotton. Cut from a single pattern piece. © Kent State University Museum, KSUM 1983.3.52

Corset: 1914, ribbon, lace, cotton. Cut from a single pattern piece. © Kent State University Museum, KSUM 1983.3.52

Dress Date: 1885–89 Culture: American Medium: (a) silk, cotton, glass; (b) silk, cotton, linen, wool, glass; (c, d) silk, cotton; (e) silk. Sideway

Dress Date: 1885–89 Culture: American Medium: (a) silk, cotton, glass; (b) silk, cotton, linen, wool, glass; (c, d) silk, cotton; (e) silk. Sideway

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Pinterest • The world’s catalog of ideas
Search