Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Mister Finch - http://www.mister-finch.com/...his creations are exquisite and he is that kind of artist...lovely

Pinterest • The world’s catalog of ideas
Search