Pinterest • The world’s catalog of ideas

World War II Poster - We Can Do It

The Classic World War II Poster - "We Can Do It !" https://www.etsy.com/listing/85878143/world-war-ii-poster-we-can-do-it #women

WW2's iconic "Rosie the Riveter." Interesting enough this is not actually Rosie The Riveter but became known as that even though Rosie the Riveter was actually a different poster

The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ