Pinterest • The world’s catalog of ideas

Beach Day (San Gabrielan all-girl swing band, Dizzy Calhoun and her Sirens of Silver Beach, as featured on the radio revue, Tomboy Terrie and Bobby Joe's Variety Hour)

9 Slightly Crazy Things That Might Make You Wildly Productive

The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ