Visit site

Related Pins

wanderlust landscape travel sky beach hike paris holiday romatic bucketlist flowers adventure europe architecture

“Nếu như tôi rời đi, không hẹn ngày tái ngộ. Không biết vì sao, mỗi lần nhớ đến câu này, trong lòng đều có một cảm giác thê lương và chua xót không tên. Cuộc đời con người, phải trải qua biết bao sinh ly tử biệt, những ly biệt bất ngờ đó, luôn khiến người ta đau đớn không sao chịu được. Đời người nơi nào không tương phùng, nhưng có những cái quay người, thực sự là cả một đời, từ đó không hẹn ngày tái ngộ, mãi mãi chẳng gặp nhau.

if all goes as planed.... I'll be here at the end of the summer.. *crossing fingers*

the london eye been there..but would love to go again :)

London, Piccadilly Circus. I lost a gold bracelet near here when I was with my boyfriend at the time (we were in touch until he passed away in a motorcycle crash a few years back) that had an inscription from my 1986 summer in Spain with Spanish friends.

Big Ben from the south side of the Thames in London • photo: Trey Ratcliff on stuckincustoms

Simply one of my most favorite places on this earth. I'm in love with this photo as much as I'm in love with this city....