Pinterest • The world’s catalog of ideas

Explore Web Site, Internet Site, and more!

طريق صحيح زندگى يك مسيحى و نتيجه آن...

#توبه #پارسا #آسمان #نجات #خدا #گناه #جشن #سرور #باغستانى٢٠١٥ #Baghestani2015

چنانکه #پسر #انسان نیامدتا مخدوم شود بلکه تا #خدمت کند و #جان خود رادر #راه بسیاری #فدا سازد.» (متی‬ ٢٠ : ٢٨) #باغستانى٢٠١٥ #Baghestani2015 #عيسى #مسيح

#انگيزه #كار #انسان #خوب #خداوند #باغستانى٢٠١٥ #Baghestani2015 #آزمايش

کیست که ما را از محبت #مسیح جدا سازد؟ #سختی یا فشار یا #آزار یا قحطی یا #عریانی یا #خطر یا #شمشیر؟ (‭8‬ ‮رومیان‬:‭35‬ NMV) #باغستانى٢٠١٥ #Baghestani2015

#اميد #خدا #محبت #نجات #باغستانى٢٠١٥ #صبر #Baghestani2015

در او، ما به‌واسطۀ #خون وی #رهایی یافته‌ایم، که این همان #آمرزش #گناهان است، که آن را به اندازۀ غنای #فیض خود، (اِفِسُسیان‬ ١: ٧). #عيسى #مسيح #باغستانى٢٠١٥ #نجات #زندگى #تازه #Baghestani2015

خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها ورنج دیده و مثل کسیکه رویها را از او بپوشانند وخوار شده که او را به حساب نیاوردیم. (‭‬ ‮اشعیا‬ ٥٣ : ٥) #باغستانى٢٠١٥ #خوار #مردود #غم #رنج #حساب #عيسى #مسيح #خدا #نجات #كفاره #گناه #Bahestani2015

#دزد نمی‌آید جز برای #دزدیدن و #کشتن و #نابود کردن؛ من #آمده‌ام تا ایشان #حیات داشته باشند و از آن به #فراوانی بهره‌مند شوند. ‮یوحنا‬ ١٠: ١٠ #باغستانى٢٠١٥ #Baghestani2015 #عيسى #مسيح

کیست #حکیم و #خردمند در میان شما؟ بگذارید آن را با #شیوۀ #زندگی #پسندیده خود نشان دهد، با اعمالی توأم با #حِلم که از حکمت برمی‌خیزد. (‭‬ ‮یعقوب‬‬ ٣: ١٣) #باغستانى٢٠١٥ #baghestani2015