There’s more to see...
Join millions of other people on Pinterest!
Visit Site

Related Pins

Plano de la reforma interior de la ciudad de Barcelona aprobado por reales decretos de 12 de Abril de 1887 y 14 de Julio de 1889 :: Mapes (Biblioteca de Catalunya)

Cant dels aucells quant arribaren los vaxells devant de Barcelona, y del desembarch de Carlos III...

Sentencia reyal donada per lo senyor rey don Ferrando segon enla primera Cort de Barçelona passant en acte de cort en virtut del poder donat ala Magestat per la dita Cort sobre les differencies de part a part deuallants per causa deles turbacions passades, La :: Llibres impresos, Segles XVI-XVIII (Biblioteca de Catalunya)