Pinterest • The world’s catalog of ideas

给对方道歉,不一定代表你错了,而对方是对的。而是你认为这一段关系,比起你的尊严更加重要。 Gěi duìfāng dàoqiàn, bù yīdìng dàibiǎo nǐ cuòle, ér duìfāng shì duì de. Ér shì nǐ rènwéi zhè yīduàn guānxì, bǐ qǐ nǐ de zūnyán gèngjiā zhòngyào. Apologizing does not always mean that you're wrong and the other person is right. It just means that value your relationship more than your ego.

from Etsy

Hand crafted wooden sign. "I want to LOVE YOU every single day". Approximately 7x9.5"