Discover and save creative ideas

  More to explore:

  People

  Ibrahim Mohamed
  • 2 years ago

  2013 އަހަރުގެ މަލައިގެ ޚާއްޞަ މެހެމާނާއެކު

  More from this board

  ޒަޚަމަކުން ހިތާ މެއި…

  އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު “ވަރަށް ވެދުން” ރާއްޖޭގެ ޙިދްމަތްތެރިންނަށް ފޮނުއްވަވާ ސިޓީ އާއްމުކޮށްދެއްވުމުގެ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމް ގެފެށުން މިއަދު އެމަނިކުފާނު އިިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވާނެ

  އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ނަޝީދުގެ ޕޮލިސީ ޓީމުން މެލޭޝިޔާގައި ތިބި ދިވެހިންނާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

  އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ނަޝީދުގެ ޕޮލިސީ ޓީމުން މެލޭޝިޔާގައި ތިބި ދިވެހިންނާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

  ރައިސް ނަޝީދާއެކު ކޮލޮމްބޯގައި ބޭއްވުނު “އެއްބުރުން” ބައްދަލުވުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު

  ރައީސް އޮފީހުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް: ނަޝީދުގެ އާއިލާ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލެއްވުމަށް ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ ރައީސްގެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ހަރަދުތައް ވެސް ރައީސް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން

  “އޯގާތެރި ސަރުކާރު” އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މާދަމާ އޮންނާނެ

  ރުޒައިނާ ތުޅާދޫން ފުރާވަޑައިގެންފި

  ރުޒައިނާ ތުޅާދޫން ފުރާވަޑައިގެންފި

  ރުޒައިނާ ތުޅާދޫން ފުރާވަޑައިގެންފި

  ޒަޚަމަކުން ހިތާ މެއި…

  ޙާފިޡް ޤުރްއާން ކުލާހުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް މިރޭ ފެށޭނެ

  މިރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީނާއި އެއްގޮތަށް ޙުކްމް ތަންފީޒު ނުކުރެވެންވީ ކީއްވެ؟

  މިއަދު ޤައުމަށް ބޭނުމީ ، ކޮންމެކަމެއް ކުރަން ކެރޭފަދަ ޖީލެއްބާ؟

  ތުޅާދޫގައި އަނެއްކާވެސް ވައްކަމުގެ ޙާދިޘާއެއް ހިނގައިފި

  ކިޔަވާކުދިން މިއަދު އެކުދިންގެ ސްލޫކު ރަގަޅުކުރުމަށް ނުވިސްނާނަމަ މާދަމާގެ ތުޅާދޫ ޙާލަތު ވަރަށްގޯސްވެދާނެ: ތުޅާދޫމަލައިގެ އެޑިޓޯރިއަލް

  ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ފުރުއްވުމުގެ ފުރިހަމަ ގާބިލިއްޔަތު ހުރި ބޭފުޅުން ޕާޓީގެ އިސް ސަފުގައި ތިއްބެވި: ދިގުމުއްދަތެއްގައި ވެރިކަންކުރައްވާފައިވާ މައުމޫން

  ވިއްސާރަ ދުނި

  މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

  ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ބަނބުކޭލެއްގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެ

  ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ބަނބުކޭލެއްގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެ

  އޮފްއެފްސީ އާއި މާލޭ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް ދެވަނަ ޑިވިސަންގެ ފައިނަލަށް

  މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

  ތުޅާދޫކައުންސިލުން ތުޅާދޫ މަލައިގެ ދެސިޓީއަކަށް ޖަވާބު ނުދެއްވާ ބާއްވާފައި

  ޒަޚަމަކުން ހިތާ މެއި…