Explore Pretty Birds, Beautiful Birds, and more!

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ ❣️❣️ Chestnut-winged cuckoo/Red-winged crested cuckoo (Clamator coromandus); Western Himalayas to the eastern Himalayas and extends into Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Chim Khát nước; Từ phía tây đến phía đông dãy Himalayas và xuống đến Đông Nam Á; HỌ CU CU-CUCULIDAE (Common cuckoos, Roadrunners, Koels, Malkohas, Couas, Coucals and Anis).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ ❣️❣️ Chestnut-winged cuckoo/Red-winged crested cuckoo (Clamator coromandus); Western Himalayas to the eastern Himalayas and extends into Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Chim Khát nước; Từ phía tây đến phía đông dãy Himalayas và xuống đến Đông Nam Á; HỌ CU CU-CUCULIDAE (Common cuckoos, Roadrunners, Koels, Malkohas, Couas, Coucals and Anis).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Chestnut-breasted malkoha (female)(Phaenicophaeus curvirostris); Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Phướn ngực hạt dẻ (mái); Đông Nam Á; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Chestnut-breasted malkoha (female)(Phaenicophaeus curvirostris); Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Phướn ngực hạt dẻ (mái); Đông Nam Á; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ ❣️❣️ Chestnut-winged cuckoo/Red-winged crested cuckoo (Clamator coromandus); Western Himalayas to the eastern Himalayas and extends into Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Chim Khát nước; Từ phía tây đến phía đông dãy Himalayas và xuống đến Đông Nam Á; HỌ CU CU-CUCULIDAE (Common cuckoos, Roadrunners, Koels, Malkohas, Couas, Coucals and Anis).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ ❣️❣️ Chestnut-winged cuckoo/Red-winged crested cuckoo (Clamator coromandus); Western Himalayas to the eastern Himalayas and extends into Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Chim Khát nước; Từ phía tây đến phía đông dãy Himalayas và xuống đến Đông Nam Á; HỌ CU CU-CUCULIDAE (Common cuckoos, Roadrunners, Koels, Malkohas, Couas, Coucals and Anis).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Asian emerald cuckoo (male)(Chrysococcyx maculatus); Indian Subcontinent, China and Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) <(") Tìm vịt lục bảo châu Á/Tìm vịt xanh (trống); Tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Hoa và Đông Nam Á; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Asian emerald cuckoo (male)(Chrysococcyx maculatus); Indian Subcontinent, China and Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) <(") Tìm vịt lục bảo châu Á/Tìm vịt xanh (trống); Tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Hoa và Đông Nam Á; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ ❣️❣️ Chestnut-winged cuckoo/Red-winged crested cuckoo (Clamator coromandus); Western Himalayas to the eastern Himalayas and extends into Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Chim Khát nước; Từ phía tây đến phía đông dãy Himalayas và xuống đến Đông Nam Á; HỌ CU CU-CUCULIDAE (Common cuckoos, Roadrunners, Koels, Malkohas, Couas, Coucals and Anis).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ ❣️❣️ Chestnut-winged cuckoo/Red-winged crested cuckoo (Clamator coromandus); Western Himalayas to the eastern Himalayas and extends into Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Chim Khát nước; Từ phía tây đến phía đông dãy Himalayas và xuống đến Đông Nam Á; HỌ CU CU-CUCULIDAE (Common cuckoos, Roadrunners, Koels, Malkohas, Couas, Coucals and Anis).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ ❣️❣️ Chestnut-winged cuckoo/Red-winged crested cuckoo (Clamator coromandus); Western Himalayas to the eastern Himalayas and extends into Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Chim Khát nước; Từ phía tây đến phía đông dãy Himalayas và xuống đến Đông Nam Á; HỌ CU CU-CUCULIDAE (Common cuckoos, Roadrunners, Koels, Malkohas, Couas, Coucals and Anis).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ ❣️❣️ Chestnut-winged cuckoo/Red-winged crested cuckoo (Clamator coromandus); Western Himalayas to the eastern Himalayas and extends into Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Chim Khát nước; Từ phía tây đến phía đông dãy Himalayas và xuống đến Đông Nam Á; HỌ CU CU-CUCULIDAE (Common cuckoos, Roadrunners, Koels, Malkohas, Couas, Coucals and Anis).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Asian emerald cuckoo (female)(Chrysococcyx maculatus); Indian Subcontinent, China and Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) <(") Tìm vịt lục bảo châu Á/Tìm vịt xanh (mái); Tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Hoa và Đông Nam Á; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Asian emerald cuckoo (female)(Chrysococcyx maculatus); Indian Subcontinent, China and Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) <(") Tìm vịt lục bảo châu Á/Tìm vịt xanh (mái); Tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Hoa và Đông Nam Á; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ ❣️❣️ Chestnut-winged cuckoo/Red-winged crested cuckoo (Clamator coromandus); Western Himalayas to the eastern Himalayas and extends into Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Chim Khát nước; Từ phía tây đến phía đông dãy Himalayas và xuống đến Đông Nam Á; HỌ CU CU-CUCULIDAE (Common cuckoos, Roadrunners, Koels, Malkohas, Couas, Coucals and Anis).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ ❣️❣️ Chestnut-winged cuckoo/Red-winged crested cuckoo (Clamator coromandus); Western Himalayas to the eastern Himalayas and extends into Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Chim Khát nước; Từ phía tây đến phía đông dãy Himalayas và xuống đến Đông Nam Á; HỌ CU CU-CUCULIDAE (Common cuckoos, Roadrunners, Koels, Malkohas, Couas, Coucals and Anis).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ ❣️❣️ Chestnut-winged cuckoo/Red-winged crested cuckoo (Clamator coromandus); Western Himalayas to the eastern Himalayas and extends into Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Chim Khát nước; Từ phía tây đến phía đông dãy Himalayas và xuống đến Đông Nam Á; HỌ CU CU-CUCULIDAE (Common cuckoos, Roadrunners, Koels, Malkohas, Couas, Coucals and Anis).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ ❣️❣️ Chestnut-winged cuckoo/Red-winged crested cuckoo (Clamator coromandus); Western Himalayas to the eastern Himalayas and extends into Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Chim Khát nước; Từ phía tây đến phía đông dãy Himalayas và xuống đến Đông Nam Á; HỌ CU CU-CUCULIDAE (Common cuckoos, Roadrunners, Koels, Malkohas, Couas, Coucals and Anis).

Chestnut-winged Cuckoo

Chestnut-winged Cuckoo

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Asian emerald cuckoo (female)(Chrysococcyx maculatus); Indian Subcontinent, China and Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) <(") Tìm vịt lục bảo châu Á/Tìm vịt xanh (mái); Tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Hoa và Đông Nam Á; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Asian emerald cuckoo (female)(Chrysococcyx maculatus); Indian Subcontinent, China and Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) <(") Tìm vịt lục bảo châu Á/Tìm vịt xanh (mái); Tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Hoa và Đông Nam Á; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Chestnut-breasted malkoha (male)(Phaenicophaeus curvirostris); Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Phướn ngực hạt dẻ (trống); Đông Nam Á; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Chestnut-breasted malkoha (male)(Phaenicophaeus curvirostris); Southeast Asia; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Phướn ngực hạt dẻ (trống); Đông Nam Á; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/  Giant coua (Coua gigas); Endemic to the dry forests of western and southern Madagascar; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Coua lớn; Loài đặc hữu ở những khu rừng khô hạn miền tây và miền nam Madagascar; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Giant coua (Coua gigas); Endemic to the dry forests of western and southern Madagascar; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Coua lớn; Loài đặc hữu ở những khu rừng khô hạn miền tây và miền nam Madagascar; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/  Giant coua (Coua gigas); Endemic to the dry forests of western and southern Madagascar; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Coua lớn; Loài đặc hữu ở những khu rừng khô hạn miền tây và miền nam Madagascar; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

☎️ https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Giant coua (Coua gigas); Endemic to the dry forests of western and southern Madagascar; IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm) Coua lớn; Loài đặc hữu ở những khu rừng khô hạn miền tây và miền nam Madagascar; HỌ CU CU - CUCULIDAE (Cuckoos).

Pinterest
Search