Pinterest • The world’s catalog of ideas
Hoya praetorii $$$$ SRQ 3128 Hoya praetorii - $20.00 : Hoya Plants and Cuttings

Hoya praetorii $$$$ SRQ 3128 Hoya praetorii - $20.00 : Hoya Plants and Cuttings

Hoya vitellina $$$ SRQ 3052 Hoya vitellina - $16.00 : Hoya Plants and Cuttings

Hoya vitellina $$$ SRQ 3052 Hoya vitellina - $16.00 : Hoya Plants and Cuttings

Hoya subcalva Cutting IML 0484 [0484x] - $16.00 : Buy Hoya Plants Online in Many Species from SRQ Hoyas Today!

Hoya subcalva Cutting IML 0484 [0484x] - $16.00 : Buy Hoya Plants Online in Many Species from SRQ Hoyas Today!

Hoya valmayoriana Cutting IML 0831 [0831x] - $10.00 : Buy Hoya Plants Online in Many Species from SRQ Hoyas Today!

Hoya valmayoriana Cutting IML 0831 [0831x] - $10.00 : Buy Hoya Plants Online in Many Species from SRQ Hoyas Today!

Hoya aff. imperialis Cutting IML 1270 [1270x] - $20.00 : Buy Hoya Plants Online in Many Species from SRQ Hoyas Today!

Hoya aff. imperialis Cutting IML 1270 [1270x] - $20.00 : Buy Hoya Plants Online in Many Species from SRQ Hoyas Today!

Hoya globulifera Cutting IML 1063 [1063x] - $10.00 : Buy Hoya Plants Online in Many Species from SRQ Hoyas Today!

Hoya globulifera Cutting IML 1063 [1063x] - $10.00 : Buy Hoya Plants Online in Many Species from SRQ Hoyas Today!

Hoya 'Jennifer' Cutting [SRQ 3170] - $20.00 : Buy Hoya Plants Online in Many Species from SRQ Hoyas Today!

Hoya 'Jennifer' Cutting [SRQ 3170] - $20.00 : Buy Hoya Plants Online in Many Species from SRQ Hoyas Today!

Hoya vanuatuensis Cutting SRQ 3136 [3136x] - $8.00 : Buy Hoya Plants Online in Many Species from SRQ Hoyas Today!

Hoya vanuatuensis Cutting SRQ 3136 [3136x] - $8.00 : Buy Hoya Plants Online in Many Species from SRQ Hoyas Today!

Hoya 'Sherry' Cutting [IML 1637] - $16.00 : Buy Hoya Plants Online in Many Species from SRQ Hoyas Today!

Hoya 'Sherry' Cutting [IML 1637] - $16.00 : Buy Hoya Plants Online in Many Species from SRQ Hoyas Today!

Hoya onychoides Cutting SRQ 3102 [3102x] - $16.00 : Buy Hoya Plants Online in Many Species from SRQ Hoyas Today!

Hoya onychoides Cutting SRQ 3102 [3102x] - $16.00 : Buy Hoya Plants Online in Many Species from SRQ Hoyas Today!