Discover and save creative ideas
  People also love

  New York City of The 1960s

  New York City

  Little Italy, New York City

  Oh the subway!

  New York City

  42nd

  New York - GRAND CENTRAL STATION

  Central Park in New York City, New York

  Chelsea Market at 9th Avenue between W15 & W16 street, Manhattan, New York City.

  New York, New York

  Statue of Liberty – New York City - Been there

  Top of the Rock

  NYC

  United States, New York - New York City

  Fifth Avenue

  New York City

  Aerial

  City of Gold

  New York City / photo by Nino Stoyanov

  New York นิวยอร์ก อเมริกา ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย 5 เขตปกครองที่เรียกว่า โบโรฮ์ (Borough) คือ เดอะบรองซ์ บรูคลิน แมนแฮตตัน ควีนส์ และสแตตัน ไอส์แลนด์ ประชากรรวมทั้งหมดประมาณ 8,274,527 คน ภายในพื้นที่ 790 ตร.กม. (305 ตร.ไมล์) นอกจากจะเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแล้ว สัดส่วนประชากรต่อพื้นที่ยังถือว่าหนาแน่นที่สุดในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย