Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

18th Amendment Political Cartoon | It's possible that people drank MORE during Prohibition. These ...

Prohibition: If you couldn’t transport large volumes of alcohol easily, you had to be discreet. This gentleman’s waistcoat was designed to hide whiskey under an overcoat.

Pinterest • The world’s catalog of ideas
Search