تذهیب فارسی سبک گل و پرنده - Persian Tazhib, did with "Gol-o Morgh" style - flowers and birds

تذهیب فارسی سبک گل و پرنده - Persian Tazhib, did with "Gol-o Morgh" style - flowers and birds

Arte Islámico - Tazhib persa estilo “Gol-o Morgh” -Flor y ave- (101) | Galería de Arte Islámico y Fotografía

Arte Islámico - Tazhib persa estilo “Gol-o Morgh” -Flor y ave- (101) | Galería de Arte Islámico y Fotografía

در ساخت این پاراوان که قدمت ساخت آن به بیش از سی سال قبل میرسد از قطعات مشبک مسی پاتینه شده اثر مرحوم نصیری از استادان به نام قلمزنی اصفهان و نقاشی های گل و مرغ اثر مرحوم نیروکار از نقاشان معروف گل و بوته ساز اصفهانی استفاده شده است.پاراوان مشبک نقاشی قدیمی

در ساخت این پاراوان که قدمت ساخت آن به بیش از سی سال قبل میرسد از قطعات مشبک مسی پاتینه شده اثر مرحوم نصیری از استادان به نام قلمزنی اصفهان و نقاشی های گل و مرغ اثر مرحوم نیروکار از نقاشان معروف گل و بوته ساز اصفهانی استفاده شده است.پاراوان مشبک نقاشی قدیمی

. Persique Tazhib, fait avec "Gol-o Morgh« style - fleurs et d'oiseaux -

. Persique Tazhib, fait avec "Gol-o Morgh« style - fleurs et d'oiseaux -

Tazhib, style “Gol o Morgh” (the flower and the bird) | Gallery of Islamic Art and Photography

Tazhib, style “Gol o Morgh” (the flower and the bird) | Gallery of Islamic Art and Photography

Arte Islámico-Tazhib persa estilo “Gol-o Morgh” -Flor y ave- 25 | Galería de Arte Islámico y Fotografía

Arte Islámico-Tazhib persa estilo “Gol-o Morgh” -Flor y ave- 25 | Galería de Arte Islámico y Fotografía

Pinterest
Search