سرو طلایی

Collection by Sarvetalayi flower • Last updated 7 weeks ago

سرو طلایی که نام علمی آن Cupressus Macrocarpa و نام انگلیسی آن Monterey Cypress می باشد. درختی است بومی آمریکا به قطر حداکثر 3 متر و ارتفاع حداکثر 40 متر فلس آن زرد متمایل به نارنجی است ، در سالهای اخیر یه اغلب کشور های دنیا به عنوان یک گونه زینتی انتقال یافته .

سرو طلایی که نام علمی آن Cupressus Macrocarpa و نام انگلیسی آن Monterey Cypress می باشد. درختی است بومی آمریکا به قطر حداکثر 3 متر و ارتفاع حداکثر 40 متر فلس آن زرد متمایل به نارنجی است ، در سالهای اخیر یه اغلب کشور های دنیا به عنوان یک گونه زینتی انتقال یافته .

سرو طلایی cupressus macrocarpa

سرو طلایی که نام علمی آن Cupressus Macrocarpa و نام انگلیسی آن Monterey Cypress می باشد. درختی است بومی آمریکا به قطر حداکثر 3 متر و ارتفاع حداکثر 40 متر فلس آن زرد متمایل به نارنجی است ، در سالهای اخیر یه اغلب کشور های دنیا به عنوان یک گونه زینتی انتقال یافته .

سرو طلایی cupressus macrocarpa

سرو طلایی که نام علمی آن Cupressus Macrocarpa و نام انگلیسی آن Monterey Cypress می باشد. درختی است بومی آمریکا به قطر حداکثر 3 متر و ارتفاع حداکثر 40 متر فلس آن زرد متمایل به نارنجی است ، در سالهای اخیر یه اغلب کشور های دنیا به عنوان یک گونه زینتی انتقال یافته . ...