Mihlali Gqada

Mihlali Gqada

ndingu MaRhadebe, iHlubi, uBhungane, uMthimkhulu, uNdlebentlezombini, izihlobo zooMbuyisa, uMpundu zinga zingangiwa kungatshon’ilanga! unzipho zimnyama kuqhwaya
Mihlali Gqada