Shizamo

Shizamo

Charlottetown, PE / Building the interweeb since 1996. Rolling @shizamo.com since 2001. If 140 character snipets of my brain aren't enough search the archives at shizamo. xo