TGM Company
TGM Company
TGM Company

TGM Company

شركت تلمبه موتور غرب نماينده رسمي گروه صنايع پمپ سازي ايران(پمپیران) با مدیریت آقای سعید زاهد مهاجرانی در استان همدان مي باشد .