Trish Phạm

Trish Phạm

Hãy khóc giữa trời nắng. Vì mắt có kính râm. Đừng khóc giữa trời mưa. Vì trò đó xưa rồi. ♥
Trish Phạm