Valentina Gobbo

Valentina Gobbo

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •Valentina Gobbo• ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Veneto, Italy ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Fashion Lover 👗 ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀instagram:valentinagobbo
Valentina Gobbo