The White Horse Romsey
The White Horse Romsey
The White Horse Romsey

The White Horse Romsey

Romsey's favourite Coaching Inn.